ไม้ดอกยืนต้น

ไม้ดอก ไม้ยืนต้น

ไม้ดอก ไม้ดอกยืนต้น

ประชาชนคนไทยในประเทศของเรานั้น  ได้เพิ่มความสนใจมากขึ้นในพันธุ์พฤกษชาติที่เกิดมีมาเป็นของควบคู่กันกับตัวตนของเราเผ่าพันธุ์มนุษย์  และได้เห็นกันแล้วว่า  ต้นไม้ดอกไม้นั้นได้ให้สิ่งที่พึงปรารถนาแก่ทั่วทุกปุถุชน  มนุษย์เราเมื่อมีจิตปรารถนาแล้วก็เกิดความใคร่ให้ได้มาในสิ่งอันตนปรารถนา

ยิ่งเมื่อสิ่งนั้นเป็นของธรรมชาติก็เท่ากับว่าเรากำลังหันเข้าหาธรรมชาติ  มองเห็นความดีงามของธรรมชาติเพิ่มขึ้น ๆ จนนับเป็นคุณค่าที่ควรแก่การสรรเสริญโดยแท้จริง

เมื่อเกิดมีความปรารถนาในการที่จะคัดเลือกต้นไม้ดอกไม้  ให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามครรลองของอารมณ์แต่

ละบุคคล  มนุษย์จึงได้เริ่มการเสาะแสวงหาโดยมีเจตจำนง  ที่จะค้นหาพืชพันธุ์ไม้ที่มีศุภลักษณะสีสัน  อันงดงามเพื่อนำมาปลูกประดับตกแต่งบ้านเรือน  นิเวศน์เขตคามอาคารสถานให้โอฬารพันลึก  ทรงไว้ซึ่งความวิจิตรปราณีตหวังประโยชน์ในการแสดงออกแห่งศิลปะของตนไว้  อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้พบเห็น  ได้ทราบได้รู้ถึงความรักสวยรักงามซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เจริญงอกงามแสดงถึงความละเมียดละไมอ่อนโยนประณีตยิ่งในสังคมปัจจุบันของไทยเรา

ในบรรดาดอกไม้  ไม้พุ่ม  และไม้ดอกยืนต้น  อันเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับนั้น  มีจำนวนนับเป็นพัน ๆ ชนิด  ซึ่งรวมทั้งของไทยและของต่างประเทศ  ในปันจจุบันนี้ยากที่จะกำหนดชี้ลงไปได้ว่า  ต้นใดเป็นไม้ไทยหรือต้นใดเป็นไม้เทศกันแน่

เพื่อให้มีความเข้าใจถึงต้นไม้ดอกไม้โดยสังเขป  เราจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดความเข้าใจง่าย ๆ ดังนี้คือ

1. ไม้ดอก (Flowering and Ornamental plants)  หมายถึง  พันธุ์ไม้ที่ต้องชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้น  มากกว่าที่จะตัดดอกออกจากต้น  พันธุ์ไม้เหล่านี้หมายถึง

1.1  Annuals  หมายถึงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปที่เรียกว่า  ไม้ล้มลุก  โดยนับจากเมล็ดงอกแล้วเจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกและติดเมล็ดอีกครั้งหนึ่งอยู่ในระยะเวลาสั้นไม่เกินหนึ่งปี  และต้นจะตายเมื่อออกดอกออกเมล็ดแล้ว  ตัวอย่างเช่น  บานชื่น  ดาวเรือง  บานไม้รู้โรย

1.2 Biennials  หมายถึง  พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีอายุรอบหนึ่ง ๆ เกินกว่า 1 ปี  ในปีแรกมีการเจริญเติดโตทาง  กิ่ง  ใบ  ลำต้น  ในระยะเริ่มปีที่  2  จึงออกดอกออกผลแล้วจึงจบชีวิตในรอบหนึ่งของมัน  เช่น  พุทธรักษา

1.3 Perennials  หมายถึง  พันธุ์ไม้ที่มีอายุนานกว่า  2  ปี  บางชนิดอาจออกดอกในปีแรกก็ได้  แต่เมื่อออกดอกออกผลแล้วต้นยังไม่ตาย  คงมีดอกมีผลครั้งที่  2-3-4  หรือต่อ ๆ ไปมากกว่านั้นก็ได้  เช่น  ต้นชะบา  คริสต์มาส

2. ไม้ดอกยืนต้น (Flowering Trees)  หมายถึง  พันธุ์ต้นดอกไม้ประดับที่มีเนื้อไม้(Woody)   โดยมากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่กว่าไม้พุ่ม  ไม่ต้องอาศัยที่พาดพิงต้นไม้หรือวัตถุอื่นเพื่อดำรงตนขึ้นได้สูงกว่า  6  เมตร  มีอายุยืนนานปี  เช่น  กระถินพิมาน  มะตาด  กระเบาน้ำ ฯลฯ